Šv. Petro lietuvių parapija
75 Flaherty Way, South Boston
Angliškai (English)

Nešame Viešpaties Gerąją naujieną lietuviams Naujojoje Anglijoje

Pradžia Misija Pamaldos Sakramentai Tikybos
pamokos
Parapijos
gyvenimas
Renginiai Kelkis
būreliai
Biuleteniai Kontaktai Nuorodos

Parapijos gyvenimas
         
Parapijai priklauso lietuviai iš visų ateivių bangų. Jie atvažiuoja iš įvairių Naujosios Anglijos vietovių nuo Exeter, NH iki New Bedford, MA.

Kas sekmadienį po pamaldų yra vaišės, kartais kava su sumuštiniais ir pyragaičiais, o kartais ir puotos - kugelis, dešros, vinegretai ir pan. Visi nuoširdžiai kviečiami dalyvauti, susipažinti, įsijungti į parapijos gyvenimą. Virtuvei vadovauja Adelė Povilavičienė ir Elena Kuncaitienė. Maistą gamina parapijiečiai. Ypatingom progom maistą parūpina Daiva Navickienė.

Kiekvieną spalį vyksta parapijos mugė. Galima nusipirkti gintaro, drožinių, rankdarbių, ir t.t., jais pasidžiaugti. Taip pat galima nusipirkti knygų, įvairiausių prekių. Viskas nebrangu, nes paaukota parapijiečių. Galima išbandyti laimę įvairiose lioterijose bei įvairiuose žaidimuose. VGalima skaniai pavalgyti - dešros, kopūstai, kugelis, vinegretai, grybų sriuba ir t.t.

Kasmet parapija suburia visus į Kūčių vakarienę tuoj po Kūčių pamaldų. Šeimyniškoje nuotaikoje parapijiečiai džiaugiasi šližikais, vinegretais, silke, žuvim, kisielium ir kitais tradiciniais Kūčių patiekalais. Giedamos Kalėdinės giesmės. Visi lietuviai kviečiami, ypač tie, kurie čia yra be šeimos ir turėtų Kūčias švęsti vieni.

Taip pat Kalėdų laikotarpiu parapijiečių būrys nuvyksta į senelių prieglaudą, kur gieda Kalėdines giesmes, ir lietuviškai ir angliškai.


Jaunieji Giedoriai
Vyresnieji Giedoriai

Parapijos choras sudaro pagrindą grupės "Bostono Giedoriai", kuriai vadovauja parapijos vargonininkė Daiva Navickienė. "Bostono Giedoriai" atstovauja Bostoną Lietuvių dainų šventėse. Choras gieda tradicines lietuviškas giesmes.

Jaunosios širdys repetuoja

Pamaldas taip pat praturtina "Jaunų širdžių" ansamblis, kuris gieda naujesnes giesmes, palydint fleitai bei gitarom. "Jaunos širdys" gastroliuoja kituose miestuose - New Haven, Washington, D.C., Hartforde ir kitur. Ansambliui vadovauja Rima Girniuvienė, muzikinius patarimus duoda Norbertas Lingertaitis.

Dalis Velykinės 2011 procesijos
Velykinė 2011 procesija pasibaigė

Kasmet po iškilmingų Velykų pamaldų visi susėda drauge už stalo pavalgyti Velykų pusryčių. Vaikučiai ritina margučius, suaugę margučius daužo.

Kasmet parapijos salėje paminimi Vasario 16-toji ir Baisiojo birželio išvežimai.

Parapijos salėje posėdžiauja įvairios grupės - lietuvių skautai, Vyčiai, JAV Lietuvių Švietimo taryba ir pan. Repetuoja choras, ansamblis ir tautinių šokių grupė.

Volungės choras

O pačioje bažnyčioje rengiami koncertai. Koncertuoja solistai ir ansambliai iš Lietuvos, taip pat ir iš kitų šiaurės Amerikos vietovių. čia yra pasirodę Vilniaus kvartetas, Edmundas Seilius, Volungės choras ir kiti. Džiaugiamės savo bažnyčios akustika.

Kasmet pavasarop surengiama parapijos lioterija. Ribotas skaičius bilietų padidina galimybę laimėti premiją - $10,000, $1,500, $1,000 arba $500.

Parapijai trūksta tik vieno - daugiau jaunų šeimų, jų linksmos nuotaikos ir gaivalingos energijos, jų vaikučių, kurie papildytų "Pipirų ratelio" gretas. Mes laukiame jūsų!