Šv. Petro lietuvių parapija
75 Flaherty Way, South Boston
Angliškai (English)

Nešame Viešpaties Gerąją naujieną lietuviams Naujojoje Anglijoje

Pradžia Misija Pamaldos Sakramentai Tikybos
pamokos
Parapijos
gyvenimas
Renginiai Kelkis
būreliai
Biuleteniai Kontaktai Nuorodos


Misijos kapelionas kun. Steponas Žukas

Kaip pasiekti mus


Parapijos klebonas yra kun. Flavin. Misijos kapelionas yra kun. Steponas Žukas.

Telefonas: 617-268-0353
e-Pašto adresas: klebonas@me.com

Lietuvių misija: St. Elizabeth Rectory, 350 Reedsdale Rd., Milton, MA 02186

Šv. Petro lietuvių parapija: 50 Orton-Marotta Way, Boston, MA 02127


Parapijos sekretorė Daiva Navickienė