Šv. Petro lietuvių parapija
75 Flaherty Way, South Boston
Angliškai (English)

Nešame Viešpaties Gerąją naujieną lietuviams Naujojoje Anglijoje

Pradžia Misija Pamaldos Sakramentai Tikybos
pamokos
Parapijos
gyvenimas
Renginiai Kelkis
būreliai
Biuleteniai Kontaktai Nuorodos


kun. Petras DeFazio

Kaip pasiekti mus


Parapijos klebonas yra kun. Flavin, o administratorius - kun. Petras DeFazio.

Telefonas: 617-268-0353
Šv. Petro lietuvių parapija: 50 Orton-Marotta Way, Boston, MA 02127


Parapijos sekretorė Daiva Navickienė