Šv. Petro lietuvių parapija
75 Flaherty Way, South Boston
Angliškai (English)

Nešame Viešpaties Gerąją naujieną lietuviams Naujojoje Anglijoje

Pradžia Misija Pamaldos Sakramentai Tikybos
pamokos
Parapijos
gyvenimas
Renginiai Kelkis
būreliai
Biuleteniai Kontaktai Nuorodos

Tikybos pamokos
Per Tikybos mokymo programą vaikai ir jaunuoliai yra paruošiami Pirmajai išpažinčiai, Pirmajai komunijai ir Sutvirtinimui.

Norintys sužinoti daugiau ar užregistruoti savo vaikus kitiems metams prašomi susisiekti su klebonu: 617-268-0353 arba su Aldona Lingertaitiene: alingertat@aol.com.


Tikybos mokymui vadovauja dr. Aldona Lingertaitienė.