Šv. Petro lietuvių parapija
75 Flaherty Way, South Boston
Angliškai (English)

Nešame Viešpaties Gerąją naujieną lietuviams Naujojoje Anglijoje

Pradžia Misija Pamaldos Sakramentai Tikybos
pamokos
Parapijos
gyvenimas
Renginiai Kelkis
būreliai
Biuleteniai Kontaktai Nuorodos

Parapijos misija
Šv. Petro parapija liudija Jėzaus Kristaus gyvenimą ir mokymus per pasišventimą tų lietuvių ateivių kurie įkūrė mūsų parapiją.

Šiandien mūsų parapijos bendruomenė išreiškia savo tikėjimą į Dievą lietuviškais papročiais ir tradicijomis.

Tai darydami mes išpažįstame Romos katalikų tikėjimo universalumą, atkreipdami ypatingą dėmesą lietuviams Naujoje Anglijoje, ir savo žodžiais, darbais ir parapijos bendruomene stengiamės visiems nešti Gerąją Evangelijos naujieną.

Mes norime skelbti Gerąją naujieną naujiems ateiviams, ypač tiems, kurių tikėjimas buvo tarybinės priespaudos žiauriai sugriautas. Su Dievo palaima mes tęsime šią misiją.