Šv. Petro lietuvių parapija
75 Flaherty Way, South Boston
Angliškai (English)

Nešame Viešpaties Gerąją naujieną lietuviams Naujojoje Anglijoje

Pradžia Misija Pamaldos Sakramentai Tikybos
pamokos
Parapijos
gyvenimas
Renginiai Kelkis
būreliai
Biuleteniai Kontaktai Nuorodos

Sekmadienio pamaldos:


9:00 v.r. - angliškai
10:30 v.r. - lietuviškaiVisi kviečiami į kavutę po sekmadieninių 11:00 pamaldų parapijos salėje.


Prašome turėti omeny, kad pamaldų laikas kartais turi būti pakeistas. Todėl prašome patikrinti biuletenį, ar yra pakeitimų.