Šv. Petro lietuvių parapija
75 Flaherty Way, South Boston
Angliškai (English)

Nešame Viešpaties Gerąją naujieną lietuviams Naujojoje Anglijoje

Pradžia Misija Pamaldos Sakramentai Tikybos
pamokos
Parapijos
gyvenimas
Renginiai Kelkis
būreliai
Biuleteniai Kontaktai Nuorodos

Pirmoji komunija

Pirmos Komunijos pasiruošimas vyksta dvejus metus. Dažniausiai vaikai kurie įstoja į programą būna pirmame ar antrame skyriuje. Priimame ir vyresnius vaikus. Vaikus ruošia tėveliai namuose. Kartą į mėnesį vaikai su tėveliais dalyvauja pamaldose, po kurių yra pamokėlė.

Norintys sužinoti daugiau apie programą ar registruotis kitiems metams prašomi susisiekti su klebonu arba su Aldonai Lingertaitiene: alingertat@aol.com.