Sv. Petro Bostono lietuviu parapija - paruosimas Sutvirtinimo sakramentui Angliiškai (English)

Pirmas
puslapisParapijos
misijaPamaldos


Sakramentai


Tikybos
pamokosParapijos
taryba
Sutvirtinimas

Sutvirtinimo klasė ruošiasi per du metus klebono kun. Žuko priežiūroje.

Kas mėnesį mokiniai skaito Švento rašto skaitinius per 10:30 pamaldas. Jiems pasiruošti padeda Milda Richardson. Po pamaldų pasilieka pamokai.

Taip pat reikalaujama, kad jaunimas atliktų įvairius patarnavimus parapijoje. Jaunuoliai padeda per Pensininkų balių, per parapijos bazarą ir per Verbų sekmadienio iškilmingas Mišias.

Taip pat reikalaujama, kad jie dalyvautų rekolekcijose.

Norintys daugiau informacijos prašomi kreiptis į kunigą Žuką: 617-268-0353.
Parapijos
gyvenimasRenginiai ir naujienos


Kelkis
KristujeParapijos
biuleteniai


Kaip pasiekti
mus