Šv. Petro lietuvių parapija
75 Flaherty Way, South Boston
Angliškai (English)

Nešame Viešpaties Gerąją naujieną lietuviams Naujojoje Anglijoje

Pradžia Misija Pamaldos Sakramentai Tikybos
pamokos
Parapijos
gyvenimas
Renginiai Kelkis
būreliai
Biuleteniai Kontaktai Nuorodos

Sutvirtinimas

Sutvirtinimo klasė ruošiasi per du metus klebono kun. Žuko priežiūroje.

Kas mėnesį mokiniai skaito Švento rašto skaitinius per 10:30 pamaldas. Jiems pasiruošti padeda Milda Richardson. Po pamaldų pasilieka pamokai.

Taip pat reikalaujama, kad jaunimas atliktų įvairius patarnavimus parapijoje. Jaunuoliai padeda per Pensininkų balių, per parapijos bazarą ir per Verbų sekmadienio iškilmingas Mišias.

Taip pat reikalaujama, kad jie dalyvautų rekolekcijose.

Norintys daugiau informacijos prašomi kreiptis į kunigą Žuką: 617-268-0353.