<
Šv. Petro lietuvių parapija
75 Flaherty Way, South Boston
Angliškai (English)

Nešame Viešpaties Gerąją naujieną lietuviams Naujojoje Anglijoje

Pradžia Misija Pamaldos Sakramentai Tikybos
pamokos
Parapijos
gyvenimas
Renginiai Kelkis
būreliai
Biuleteniai Kontaktai Nuorodos

Pirmoji Išpažintis

Vaikai ruošiami Pirmaijai Išpažinčiai antrame skyriuje. Pamokėlės tęsiasi visą pavasarį.

Norintys sužinoti daugiau apie programą ar registruotis kitiems metams prašomi susisiekti su klebonu arba su Aldonai Lingertaitiene: alingertat@aol.com.2010/2011 m. Pirmos komunijos klasė išvaidina Tris karalius