Šv. Petro lietuvių parapija
75 Flaherty Way, South Boston
Angliškai (English)

Nešame Viešpaties Gerąją naujieną lietuviams Naujojoje Anglijoje

Pradžia Misija Pamaldos Sakramentai Tikybos
pamokos
Parapijos
gyvenimas
Renginiai Kelkis
būreliai
Biuleteniai Kontaktai Nuorodos

"Kelkis Kristuje" būreliai

Būreliai pradės vėl rinktis pirmą kovo savaitę. Visi maloniai kviečiami prisijungti prie vieno iš šių būrelių.

Šiems būreliams priklauso žmonės, kurie nori pagilinti savo tikėjimą. Jie susirenka 12 kartų į metus - 6 kartus per Gavėnią ir 6 kartus prieš Adventą.

Susirenka kurio nors nario namuose, kur pasišnekučiuoja, pasimeldžia, pagieda, paskaito iš Švento Rašto ir pasidalina mintimis, pergyvenimais, abejonėmis. Jau trečius metus taip renkasi. Ir per tuos trejus metus jie yra pasidarę daugiau negu draugai. Jie yra draugai Kristuje.

Būreliai nori pasidalinti savo džiaugsmu radus tokią ypatingą draugystę. Jie labai laukia naujų narių. Jei norėtumėte prie vieno ar kito būrelio prisijungti, prašau parašyti Aldonai Lingertaitienei: alingertat@aol.com.

Štai "Kelkis Kristuje" būreliai:


Miltono "Kelkis" būrelis

Miltone pas Gloriją ir Algį Adomkaičius, susitinka trečiadienio vakarais nuo 7:15 v.v. Vyksta anglų kalba. Vadovauja Aldona Lingertaitienė.


Westfordo "Kelkis" būrelis

Westforde pas Mirgą ir Ramūną Girnius, susitinka šeštadienio vakarais nuo 6:00 v.v. Vyksta ietuvių kalba. Vadovauja Mirga Girniuvienė.


Sharono "Kelkis" būrelis

Sharone pas Astą ir Gintą Vaičius, susitinka trečiadienio vakarais. Vyksta lietuvių kalba. Vadovauja Gita Kupčinskienė.


So. Bostono "Kelkis" būrelis Parapijos salėje So. Bostone, susitinka trečiadienio rytais nuo 10:30 v.r. Vyksta lietuvių kalba. Vadovauja Mirga Girniuvienė.

Parapijos klebonijoje So. Bostone, susitinka sekmadieniais po 9:00 val. mišių. Vyksta anglų kalba. Vadovauja Bill Olevitz.

Cohassete pas Danguolę ir Almį Kuolus, susitinka sekmadienio vakarais nuo 7:00 v.v. Vyksta lietuvių kalba. Vadovauja Danguolė ir Almis Kuolai.

Parapijos klebonijoje So. Bostone, susitinka sekmadieniais po 10:30 mišių. Vyksta lietuvių kalba. Vadovauja Paulius Savickas ir Rasa Morkevičiūtė.


Jaunimo "Kelkis" būrelis

Karts nuo karto jaunimas susitinka klebonijoje. Pasikalbėjimas ir maldos vyksta anglų kalba. Vadovauja tėvas Žukas.