Šv. Petro lietuvių parapija
75 Flaherty Way, South Boston
Angliškai (English)

Nešame Viešpaties Gerąją naujieną lietuviams Naujojoje Anglijoje

Pradžia Misija Pamaldos Sakramentai Tikybos
pamokos
Parapijos
gyvenimas
Renginiai Kelkis
būreliai
Biuleteniai Kontaktai Nuorodos


2013 m. Pirmoji komunija ir susitaikinimas
2013 m. Sutvirtinimo sakramentas

Naujai sutvirtinti jauni parapijiečiai su kan. Kontautu, vysk. Baltakiu ir kun. Žuku
Indrė Naujokaitė, Kristina Narkevičiutė, Siga Juozelskytė, Gabija Baltaduonytė, Emilija Balandytė
Antroj eilėj: Elytė Auštraitė, Alisa Rasytė, Styvenas Bonda, Darius Shubert, Lukas Narkevičius
Trečioj eilėj: Jogirdas Vainauskas, Gabrielius Žibaitis
Jaunųjų širdžių ansamblis gieda per Sutvirtinimo pamaldas

2011 m. Pirmoji komunija

Priėmę Pirmąją komuniją su mokytoja dr. Aldona Lingertaitiene ir klebonu kun. Steponu Žuku


Priėmę Pirmąją komuniją: Navickas, Bistraitė, Bazikas, Zaprauskytė


Priėmę Pirmąją komuniją su šeimom, mokytoja ir kunigu: Bazikai, Zaprauskiai, Bistrienė, Navickas, Navickienė, Bistras