Šv. Petro lietuvių parapija
75 Flaherty Way, South Boston
Angliškai (English)

Nešame Viešpaties Gerąją naujieną lietuviams Naujojoje Anglijoje

Pradžia Misija Pamaldos Sakramentai Tikybos
pamokos
Parapijos
gyvenimas
Renginiai Kelkis
būreliai
Biuleteniai Kontaktai Nuorodos

Renginiai ir naujienos
Gavėnios rekolekcijos su tėvu Aurelijum ir Gyvaisiais akmenimis
kovo 17 2 v.p.p., 4 v. pamaldos

Vasario 16-os minėjimas
vasario 24, 5 v.p.p. Klubo salėje minėjimas, vasario 25, 11 v.r. pamaldos

Advento rekolekcijos:
gruodžio 16, 11 v.r. iki 1 v.p.p. su tėvu Aurelijum; bus klausomos išpažintys.

Lietuvių apaštalavimo mugė
spalio 15 Šv. Petro parapijos salėje 12:00 - 2:30

Kun. Žuko 25 metų kunigystės jubiliejus
birželio 11 St. Elizabeth bažnyčioje; 11:30 pamaldos; užkandis po pamaldų

Baisiojo birželio minėjimas:
birželio 4, po 11 val. pamaldų

Gavėnios apmąstymai:
kovo 18, 2 v.p.p. rekolekcijos su tėvu Aurelijum, 4 v. pamaldos, užkandis po pamaldų

Kūčių vakarienė:
gruodžio 24, po 5:30 pamaldų

Advento rekolekcijos:
gruodžio 3, 11 v.r. su tėvu Aurelijum; bus klausomos išpažintys.

Visi kviečiami į pietus po rekolekcijų.

Sutvirtinimo sakramentas spalio 30

Parapijos bazaras spalio 23 d. po 10:30 pamaldų

Švento Kryžiaus katedros atlaidai
rugpjūčio 27, 9 v.r. Renkamės Švento Petro aikštėje.
Bus eisena į katedrą, pamaldos katedroje. Visi kviečiami į pietus po pamaldų.

Advento rekolekcijos:
gruodžio 12, 11 v.r. su tėvu Aurelijum; bus klausomos išpažintys.
Visi kviečiami į pietus po rekolekcijų.

Sveikiname naują kleboną ir vikarą; dėkojame kun. Žukui
birželio 28


Kun. Gerald Sousa, klebonas Steven Madden ir kun. Steponas Žukas


Kun. Sousą apjuosia juosta iš Lietuvos


Bostono lituanistinės mokyklos vedėja Gaila Narkevičienė įteikė kun. Sousa savo sukurtą lietuviškai-anglišką żodyną.


Dalis vaišių stalo

Pirma komunija - 2015 gegužės 3

Krikštynos per Velykų Vigiliją 2015 balandžio 4


Ieva Račkutė

Matas Šermukšnis

Ateitininkų jaunučių susirinkimas 2015 kovo 14. Globėja - Simona Minns, dvasios vadas - kun. Žukas

Gavėnios rekolekcijos šeštadienį kovo 14 su kun. Smilgiu iš Lietuvos:
2 v.p.p. Adoracija, Išpažintis, Palaiminimas, 4 v.v. pamaldos
Visi kviečiami į kavutę po Mišių.

Kovo 7 - 15 ,,Kelkis Kristuje" būrelius lankys Gyvieji Akmenys iš Lietuvos.

Advento rekolekcijos:
gruodžio 6, 11 v.r. su tėvu Aurelijum; bus klausomos išpažintys.
Visi kviečiami į pietus po rekolekcijų.Kryžių kalno pašventinimas 2014 rugsėjo 21 ir parapijos 110 metų jubiliejus

Gavėnios apmąstymai su tėvu Aurelijum kovo 16, 2 v.p.p.

Koncertas 2014 sausio 12:


Pirmos komunijos mokiniai - Trys išminčiai (2014 sausis):
Advento rekolekcijos:
gruodžio 7, 11 v.r. su tėvu Aurelijum; bus klausomos išpažintys.
Visi kviečiami į pietus po rekolekcijų.

Kalėdinis koncertas:
(dėl prasto oro atidėtas iki sausio 11, 5 v.v. Peterborough, NH ir sausio 12 2:30 v.p.p. šv. Petro bažnyčioje)Bazaras - turgus:
lapkričio 3 po 10:30 v. pamaldų -
veiks virtuvė, tortų ir pyragų stalas, lietuviškų puošmenų stalas ir daug, daug kt.


Baisiojo birželio minėjimas:
sekmadienį, birželio 16, po 10:30 pamaldų parapijos salėje

Vaikų globos gėlių pardavimas:
sekmadienį, gegužės 26, po 10:30 pamaldų parapijos salėje

Gavėnios apmąstymai:
šeštadienį kovo 16 d. 11 v.r. su kun. Ričardu Doveika
12:30 pietūs su kun. Doveika
2:00 šlovinimas su Gyvaisiais akmenimis
4:00 pamaldos 5:00 vakarienė

Išpažintys bus klausomos trečiadieniais 6:30 - 8:00 v.v. nuo vasario 20 iki kovo 20.

2012 gruodžio 15 11 v.r. - Advento susimąstymas su tėvu Aurelijum

         

2012 gruodžio 8 - Navickų šeima uždega Advento žvakę

2012 gruodžio 1 - Kuriame Advento vainikus:

       
       

2012 rugsėjo 15 - Vyčių suvažiavimas:

       
       

2012 liepos 22 - Pamaldos Putnamo vienuolyne 11:00; po pamaldų - piknikas!

2012 gegužės 17 - Baisiojo birželio minėjimas po 10:30 pamaldų

2012 gegužės 6 - Pirmoji komunija per 10:30 pamaldas:

       
Priėmę Pirmą Komuniją Jonas Braunsfelds, Zylė Purins, Andrius Bistras

Priėmę Pirmą Komuniją su savo šeimom ir klebonu

Priėmę Pirmą Komuniją su savo tėvais ir klebonu

Bistrų šeima su klebonu kun. Steponu Žuku

2012 Atvelykio sekmadienį buvo krikštynos:


Po Agatos, Renatos ir Vitalijaus krikšto
jie stovi su tėveliais (Markuns), mokytoja Aldona Lingertaitiene ir klebonu Steponu Žuku


Markuns šeima

Markuns šeima su krikštatėviais

Vaizdai iš 2012 Velykų procesijos:2012 kovo 31 - Rekolekcijos su Gyvaisiais akmenimis:
Jaunųjų širdžių ansamblis gieda su Gyvaisiais akmenimis


Treciadienio Kelkis Kristuje grupe su Gyvaisiais akmenimis

2012 kovo 17 - Rekolekcijos su tėvu Aurelijum

2012 sausio 8 - Trijų karalių šventė


Advento susimąstymas - praveda kunigas Aurelijus
2011 gruodžio 3, 11 - 1 v.p.p

Susikaupimas - pravedė seselė Ignė Marijošiūtė
2011 lapkričio 26, 4 v.p.p bažnyčios salėje
Dalyviai klausosi seselė Ignės:

Koncertas - Requiem giedojo Montrealio, Ottawos ir Šv. Petro chorai!!
Pasiklausykite, spausdami čia.


Parapijos mugė spalio 23
Visus pralinksmino burtininkas:

Bendras šlovinimo ir padėkos koncertas
2011 m. spalio 2 d. Švento Petro bažnyčioje įvyko South Bostono-Harbor Point parapijų bendras koncertas. Po koncerto parapijos salėje buvo vaišės.

Koncerte dalyvavo šie chorai:


Čestachovos Mergelės parapijos vaikų choras


Šv. Christofo nigeriškas choras
Šv. Christofo ispaniškas choras


Šv. Petro lietuvių parapijos choras
Šv. Petro lietuvių parapijos "Jaunų širdžių" ansamblis


South Bostono Katalikų akademijos chorai


Dangaus vartų/Šv. Brigitos parapijų choras


Šv. Monikos/Šv. Augustino parapijų choras

Baisiojo birželio paminėjimas
birželio 12: Mišios 10:30 v.r.; po mišių, minėjimas bažnyčios salėje
(organizuoja Šv. Petro parapija ir Lietuvių Bendruomenės Bostono apylinkė)

Bažnyčios šventinimas

Sekmadienį kovo 27, 9:00 v.r. Mišias atnašavo vysk. Robertas Hennessey.

Kryžiaus keliai
Per Gavėnią kas sekmadienį 8:15 v.r. bus einami Kryžiaus keliai. Tai proga sau priminti, kiek Jėzus už mus kentėjo.

Gavėnios apmąstymai
Rekolekcijos vyko bažnyčioje šeštadienį, balandžio 9, 11 v.r. Pravedė kun. Artūras Kazlauskas iš šv. Mykolo Arkangelo (Soboro) bažnyčios Kaune. Adoracija, pamokslas, išpažintis, palaiminimas. Po susimąstymo vyko pokalbis su kun. Kazlausku prie užkandžių stalo.